• 01
 • 02
 • 03
 • 04

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Във връзка с предстоящия прием на проектни предложения по

Подмярка  4.1. «Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства» на мярка M04 „Инвестиции в материални активи“, прием 2020 г. към Стратегията за Водено от общностите местно развитие,  

МИГ-ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ публикува за обществено обсъждане Условия за кандидатстване по процедура за подбор на проектни предложения с планирани индикативни срокове

Начало: 27.05.2020 г./ Краен срок 24.07.2020г. 17.30  часа.

Основната цел на Подмярка 4.1. «Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства» е да подпомогне развитието на наличните материални мощности в стопанствата, въвеждане на нови технологии и модернизация на производството, привеждане към стандартите на Европейския съюз и подобряване на условията в земеделските стопанства, за да се постигне:

1)  Модернизиране на малките и средни земеделски  стопанства, произвеждащи зърнени и технически култури и превръщането им в устойчиви земеделски производители.

2)  Запазване и развитие на животновъдните ферми и пчелини, работещи в съответствие със  стандартите на Общността.

3)  Подкрепа за алтернативното за територията земеделие, за което има подходящи условия: овощарство, зеленчукопроизводство, етерично-маслени култури ибиоземеделие.


Проектните предложения ще се подават електронно чрез  Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020), с използването на квалифициран електронен подпис(КЕП).

Проектът на Условията за кандидатстване, се публикуват на основание чл. 26, ал. 4 от Закона за управление на средства от структурните и инвестиционните фондове.

Проект на Условия за кандидатстване по подмярка 4.1 ( Изтегли )


Писмени предложения и коментари по проекта на насоките могат да се изпращат в срок до 22.04.2020 г. 17:30 часа на електронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Направените предложения ще бъдат взети предвид при изготвяне на окончателния вариант на Насоките за кандидатстване, които ще бъдат качени в ИСУН като част от Процедурата за прием на проектни предложения по Подмярка 4.1. «Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства»

Качено на 13.04.2020 г.

ИНФОРМАЦИЯ

ЗА ПРИКЛЮЧИЛ ПРИЕМ ПО

Процедура № BG06RDNP001-19-338  МИГ Тервел-Крушари Подмярка 19.7.6 „Подкрепа  за поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство в територията„

На 20.12.2019 г. МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ стартира Процедура № BG06RDNP001 -19-338 в  ИСУН 2020 за пием на проектни предложения по ОБЯВА за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Подмярка 19.7.6 „Подкрепа  за поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство в територията „  прием 2019/2020 г. към Стратегията за Водено от общностите местно развитие на  МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ.

Допустими кандидати по подмярка 19.7.6 „Подкрепа  за поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство в територията „ финансирана от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони са:

 •   Юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ), които имат седалище на територията на МИГ Тервел – Крушари и осъществяват дейностите по проекта на същата територия. Регистрирани  са преди повече от 1 година, включително читалища, регистрирани по Закона за читалищата;
 •   Община Тервел и Община Крушари;

Процедурата е с два срока на прием.

Първи прием: Начало: 20.12.2019 г. / Краен срок 06.03.2020г. 17.30  часа.

Втори прием: Начало: 27.04.2020 г. / Краен срок: 17.06.2020г. 17:30 часа.

На 06.03.2020 г. изтече срокът за прием, като през определения период по подмярка 19.7.6 не са подадени проектни предложения по Процедура № BG06RDNP001 -19-338 в  ИСУН 2020.

От Екипа на МИГ

 ПОКАНА

ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

на сдружение МИГ Тервел-Крушари

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

На основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и чл.37, ал.1 от Устава на МИГ Тервел –   Крушари,  и във връзка с взето Решение на УС от 14 Февруари 2020 г. се свикано Общо събрание на Сдружение МИГ Тервел – Крушари, което ще се състои  на 06 март 2020 г. от 17.30 ч. в залата на Община Тервел при следния дневен ред:

 1.  Представяне и приемане на годишен доклад за изпълнение на Стратегията на ВОМР на СНЦ „МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ“ за 2019 г.;
 2. Представяне и приемане на годишен отчетен доклад на СНЦ „„МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ“ за 2019 г.;
 3. Разглеждане и обсъждане на индикативен график за приеми по СВОМР за 2020 г.;
 4. Приемане на проектобюджет за текущи разходи на СНЦ „МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ“ за 2020 г.;
 5. Промяна на Споразумение за изпълнение на стратегия за Водено от общностите местно развитие № РД 50-153 от 21.10.2016 г. с УО на ПРСР, за програмния период 2014-2020 г.;
 6. Вземане на решение  за удължаване срока на договор 1031/21.11.2018 год. между МИГ Тервел – Крушари и ФОНД ЗА ОРГАНИТЕ НА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ  „ФЛАГ“ ЕАД.
 7. Други.

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, общото събрание ще се проведе същия ден от 18.00 ч., на същото място и при същия дневен ред.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на членовете на сдружението  на електронната страница на МИГ Тервел-Крушари http://www.mig-tk.org/bg/.

ОТ УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

 

ДО ВСИЧКИ ПОТЕНЦИАЛНИ КАНДИДАТИ И ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

Уважаеми кандидати и потребители на ИСУН 2020,

Поради актуализация на алгоритмите за подписване с КЕП на една от фирмите за предоставяне на удостоверителни услуги (B-trust), в ИСУН са публикувани Актуализирани указанията за подписване в ИСУН, които са предоставени  в частта със стъпките за подписване и подаване на проектно предложение, както и за подписване и подаване на отговор на въпрос до оценителната комисия.

Обновеното ръководство можете да откриете в секция "Помощ" на ИСУН, както и като прикачен документ в настоящата новина.

Ръководство за потребителя (Изтегли)

От екипа на МИГ Тервел – Крушари

Публикувано 14.02.2020г.

 

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

СНЦ „Местна инициативна група Тервел - Крушари“ обявява за обществено обсъждане проект на промени в стратегия за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) на територията на общините Тервел - Крушари, в изпълнение на Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-153/21.10.2016 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Промените са на основание чл.36 (1) от ПМС 161,  чл.9 , ал.1, т.8 от Споразумението, във връзка с чл.39, ал.3  от Наредба №22.

Предложението за изменение е по отношение на финансовите й параметри до 10 на сто от одобрения от ЕЗФРСР бюджет по подмярка 19.2, изразяващи се в пренасочване на остатъчен финансов ресурс от подмярка 4.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти, към подмярка 4.1 Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства.

Предложенията и мотивите за промени, както и тяхната допустимост са публикувани на интернет страницата на МИГ – Тервел -Крушари, с адрес: www.mig-tk.org, в раздел ИНФО ВОМР „Стратегия ”.

Предложения и коментари по публикувания проект на промени в Стратегията за водено общностите местно развитие могат да се изпращат в срок до 12:00 ч. на  05.03.2020г. (включително) на следната електронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Предложенията и коментарите следва да бъдат представени в свободен текст в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат .doc или .docx, а не да бъдат сканирани.

ОТ УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Публикувано 14.02.2020г.